Pojištění bytových domů je především určeno jak občanům tak právnickým osobám, tedy majitelům a správcům bytových domů, společenstvím vlastníků bytových jednotek, obcím, developerským společnostem, bytovým družstvům i ostatním právnickým osobám, které například spravují nemovitost pro třetí osoby-vlastníka. Některé pojišťovny přímo nabízejí jednoduché smlouvy, které přímo kryjí veškerá rizika týkající se správy bytových domů dle stanovené nabídky jinde si můžete vybrat pojištění na míru dle potřeby. V zásadě pojišťovny nabízejí tři skupiny pojistných rizik:

  • Škody vzniklé působením živlů a dalších nahodilých události jako například škody způsobené, požárem, výbuchem, úderem blesku, dále zde můžou být zahrnuty rizika jako povodeň a záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, zřícení sněhových lavin, sesouvání půdy, padající kamení či zřícení zeminy, pád stromů nebo stožárů, zemětřesení, vytopení, zamrzání vody a další dle nabídky pojišťoven a Vaší potřeby. Do této skupiny patří i pojištění skel ve společných prostorách domu. Je zde pak mnoho dalších rizik, které u některých pojišťoven spadají do základního balíčku rizik jinde je třeba si je připojistit. Jde o škody způsobené nárazem vozidla, vandalismem nebo odcizením stavebních součástí
  • Finanční ztráty z ušlého nájemného v případě, že dům byl poškozen nebo v nejhorším případě zničen. Pojištění nájemného v sobě obvykle zahrnuje také krytí nákladů na správu pojištění domu, daň a případné splátky investičního úvěru domu
  • Odpovědnost majitele či správce za škody způsobené třetím osobám, které přímo souvisí s pojištěným objektem. Jako příklad můžeme uvést poruchy všech medií, rozvodů a nebo zodpovědnost za přiléhající chodník. Pojištění odpovědnosti za škody může být dle požadavku klienta rozšířeno o další připojištění, které se vztahuje např. na představenstvo družstva, na členy výboru společenství vlastníků, na škody na věcech převzatých či užívaných apod

Pojišťovny nabízejí různé kombinace v rámci těchto základních balíčků a další druhy připojištění. Taktéž výše limitů pojistného plnění může být různá stejně tak způsob jeho vyplácení a stanovení hodnoty škody. Cenu pojistného ovlivňuje dále zvolená spoluúčast a propojeností pojištění vybraných rizik a připojištění pak lze dosáhnout výrazných slevFT makléřská Vám připraví nabídky přesně dle Vašeho typu bytového domu a způsobu jeho správy a užívání, tak aby kryla Vaše rizika do hodnoty opravy a nebo znovu vybudování.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz