Pojištění odpovědnosti z provozu plavidla

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidla je takzvané povinné ručení, které všichni známe v automobilové dopravě. Jde o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na zdraví a majetku. Pokud jste provozovatel plavidla, které je určeno k podnikání, je toto pojištění pro Vás povinné, nicméně jej lze doporučit všem majitelům lodí, jelikož je cenově dostupné a nikdy nevíte co se může přihodit. Pojištění kryje náklady vzniklé při nečekaných situacích během plavby pojištěné lodi. Vztahuje se na škody na životě a zdraví osob, které jsou na jiném plavidle a dále na škody způsobené na jiném plavidle popřípadě zařízení. Sjednává se dle pole působnosti dané lodi (Česká republika, Evropa, Středozemní moře atd). Pokud se plavidlo pohybuje mimo České území je důležité, aby pojištěné plavidlo obdrželo tzv. International Pleasure Craft Liability Insurance Card, což je potvrzení o pojištění v anglickém jazyce. Před vyplutím do cizích vod je potřeba, aby si provozovatel nebo kapitán lodi prostudovali pravidla pro pojištění, které platí v té dané zemi. Tyto informace pro Vás velice rádi zajistíme.

Obvykle pojišťovny nabízejí různé tarify pojištění, které jsou odstupňované dle délky lodi, výtlaku a výkonu motoru plavidla. Důležitou roli hraje zda jde o loď určenou k rekreačním účelům či k podnikání. Spojením s havarijním pojištěním, pojištěním osob nebo jinými doplňkovými pojištěními lze dosáhnout zajímavých úspor a kompletního krytí rizik jak odpovědnosti vůči třetím osobám, tak Vašich vlastních ztrát. FT makléřská Vám připraví nabídky přesně dle Vašeho charakteru využívaní plavidla.

Havarijní pojištění plavidla

Havarijní pojištění lodí je obdobou havarijního pojištění v automobilovém průmyslu, které všichni dobře známe. Toto pojištění chrání Vaší loď ať už je používaná k rekreačním nebo podnikatelským účelům. Pojištění se vztahuje na všechny typy osobních i nákladních lodí, motorových člunů, jachet a plachetnic, taktéž remorkérů a tlačných člunů dále sem můžeme zahrnout také strojní zařízení lodi a další příslušenství a vybavení lodi. Pojištění lodí zahrnuje především pojištění trupu, strojního a přístrojového vybavení pevně spojeného s trupem lodi. Většinou lze pojistku rozdělit na dva základní typy a to čistě havarijní pojištění a pak pojištění živelné události.

Pojišťovny kryjí obvykle následující rizika:

 • Odcizení či nahodilou ztrátu lodi
 • Poškození pojištěných lodí způsobených plavebními nehodami nebo vyšší mocí (blesk, vichřice atd)
 • Zachraňovací náklady
 • Příspěvky ke společné havárii
 • Náklady na odstranění vraku

Existuje celá řada připojištění, které lze sjednat v rámci havarijního pojištění:

 • Odpovědnost vůči nákladu a odpovědnost za ekologické škody
 • Škody způsobené při spouštění nebo vyzvedávání lodi na vodu nebo z vody
 • Škody způsobené během dopravy plavidla pro souši
 • Podvozek, na kterém je loď přepravována
 • Vandalismus

Pojišťovny nabízejí různé varianty základních balíčků pojištění, která zahrnují různé typy pojištění a doplňkových připojištění a získat tak můžete mnoho různých výhod. Vybrat si můžete taktéž geografickou oblast, na kterou bude Vaše pojištění platné např. na Českou republiku, Evropu, Středomoří a podobně. Pojištění tohoto druhu lze přizpůsobit individuálním podmínkám dle charakteru využívání plavidla. FT makléřská Vám zaručí, že pojištění bude koncipováno tak, aby nejlépe vyhovovalo Vaším potřebám.

Pojištění odpovědnosti z provozu letadel, vrtulníků a dronů

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel a vrtulníku je povinné pojištění a jeho ekvivalentem v automobilové dopravě je povinné ručení automobilu. Pokud jste provozovatel letadla nebo vrtulníku, jste povinni toto pojištění sjednat. Pojištění se vztahuje na všechny typy motorových i bezmotorových letadel, motorových ultralehkých letadel, vrtulníků a dronů, která jsou registrovaná na území České republiky nebo Slovenské republiky a sjednává se nejčastěji pro provoz letadla na území respektive vzdušný prostor České republiky někdy zároveň i Slovenské republiky, lze ale však připojistit letadlo na limity požadované dalšími státy Evropské unie, jejichž vzdušný prostor bude letadlo využívat. Pojištění kryje škody způsobené provozem letadla třetím osobám na zdraví, životě či majetku a také škody způsobené cestujícím letadel. Spojením s havarijním pojištěním letadel lze dosáhnout zajímavých úspor a kompletního krytí rizik jak odpovědnosti tak Vašich ztrát. FT makléřská Vám připraví nabídky přesně dle Vašeho charakteru využívaní letadla.

 

Havarijní pojištění letadel a vrtulníků

Havarijní pojištění letadel a vrtulníků je prakticky určeno pro všechny dopravní prostředky, které jsou schopny létat ve vzduchu, tedy motorové letadla, bezmotorová letadla, horkovzdušné balóny a v neposlední řadě vzducholodě a to jak pro osobní účely tak ke komerčním účelům. Výše uvedená letadla musí být registrovaná dle platných zákonů České republiky. Účel a smysl běžného havarijního pojištění automobilů jistě dobře všichni známe. Toto pojištění je tedy obdoba pro dopravní prostředky používající vzdušné cesty, až na to, že na rozdíl od havarijního pojištění kryje obvykle všechna rizika, která nejsou vyloučena, takže pojištění lze přizpůsobit individuálním potřebám.

Pojištění obecně chrání Vaše letadlo při následujících situacích:

 • Havárie – poškození či zničení letadla důsledkem pádu letadla nebo střetu s jiným letadlem
 • Odcizení
 • Živelné pohromy – požár, krupobití, úder blesku, výbuch, pád stožáru nebo jiných předmětů
 • Možnosti připojištění na základě aktuální nabídky konkrétní pojišťovny:
  • Pojištění přepravy letadla po zemní komunikace
  • Pojištění mimořádné výbavy letadla
  • Pojištění zmizení letadla, které není nalezeno do 60-ti dnů od zahájení letu
  • Pojištění sedadel nebo jmenovitě pasažérů
  • Úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazů a smrti jako následek úrazu
  • Pojištění denního odškodného po dobu nezbytného léčení po úrazu

Na letadla dopravců, kteří létají na území Evropské unie se navíc vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, které ukládá požadavky na pojištění letadel vzhledem k cestujícím, nákladu, zavazadlům a třetím osobám. Dle tohoto nařízení jsou povinnými pojistnými riziky jsou také únosy letadel, nepokoje, války, sabotáže, terorismus a neoprávněné zmocnění.

Pojišťovny nabízejí různé varianty základních balíčků pojištění pak různá doplňková připojištění. To samé platí i pro územní platnost, která se sjednává pro provoz letadel na území České republiky, Slovenské republiky a členských států Evropské unie. Toto pojištění lze kombinovat s pojištěním odpovědností z provozu letadel a získat tak další výhody. Pojištění tohoto druhu se sjednávají individuálně přímo pojišťovnou za asistence makléřské firmy, která dohlíží a zastupuje zájmy klienta. FT makléřská Vám zaručí, že pojištění bude koncipováno tak, aby nejlépe vyhovovalo Vaším potřebám.