Pojištění provozní odpovědnosti chrání podnikatele a firmu před finančními dopady škod, které svým provozem způsobí třetí osobě či subjektu. Každá firma odpovídá za škody, které způsobí někomu jinému svou provozní činností na základě občanského zákoníku. Tato škoda se uplatňuje zejména tam, kde není určena zvláštní odpovědnost jako například odpovědnost z provozu vozidla. Každá firma je povinna uhradit škodu ze své provozní činnosti nejen tehdy, je-li škoda způsobena porušením právní povinnosti při realizaci provozní činnosti, ale i tehdy, byla-li škoda vyvolána událostí mající původ v provozní činnosti. Je třeba se tedy připravit na povinnost vyplácet poškozenému například doživotní rentu, nahradit ztrátu na výdělku nebo také ušlý zisk.

Provozní činnost je obvykle chápaná jako činnost pouze podnikatelského subjektu a to jak právnické tak fyzické osoby. Škodou způsobenou provozní činností rozumíme:

  • Činnost, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti
  • Působení fyzikálních, chemických, popřípadě biologických vlivů provozu na okolí
  • Oprávněné provádění nebo zajišťování prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti

Pojištění provozní odpovědnosti za škody obvykle kryje:

  • Škody na majetku
  • Škody na životě a zdraví
  • Škody způsobené jinak než na zdraví, životě nebo majetku
  • Expertní posudky
  • Náklady potřebné k právní ochraně pojištěného před vzneseným nárokem na náhradu škody
  • Náklady právního zastupování vzniklé poškozenému

Pojištění provozní odpovědností je základním ochranným prvkem firem. V dnešní době se již neřeší, zda toto pojištění vůbec sjednat, ale v jakém rozsahu, aby bylo opravdu spolehlivou ochranou podnikání. Případné škody mohou často převyšovat mnohonásobně finanční a majetkové možnosti firmy a tak mohou mít na společnost přímo existenční následky. K tomuto druhu pojištění je třeba zvolit vždy individuální přístup a je vždy nutná analýza podniku, který toto pojištění uzavírá. Pojištění provozní odpovědnosti se dá sjednat jak jednotlivou smlouvou, tak jako součást jiných komplexních produktů a řešení obvykle se jedná o souhrnné pojištění podnikatelů, kterým pak můžete získat mnoho výhod. FT makléřská má dostatek zkušeností a znalostí v oblasti podnikání a podnikatelských rizik, díky kterým Vám připraví nejefektivnější řešení ochrany Vašeho podnikání.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz