Životní pojištění

Životní pojištění nabízí soubor prostředků pro zajištění finanční jistoty v případě nepředvídatelných událostí pro pojištěného člověka i pro jeho rodinu. Rozsah pojistné ochrany, stejně jako výše případného zhodnocení úspor, záleží na tom, jaký druh životního pojištění si zvolíte. Pokud požadujete rovnoměrně rozložení rizik a spoření s garancí je zde kapitálové životní pojištění. Některé pojišťovny nabízejí také důchodové životní pojištění , které plní obdobnou funkci. Pokud Vám jde hlavně o obavu se ztráty životní úrovně jak Vaší tak celé rodiny v důsledku nepředvídatelných událostí, pak je vhodným produktem rizikové životní pojištění. Obdobou tohoto pojištění je pak úvěrové životní pojištění určené speciálně potřeby získání úvěru. V případě, že je pro Vás prioritou, aby Vaše peníze co nejslušněji vydělávali a přitom mít možnost dostat se kdykoliv ke svým úsporám, pak nejspíš využijete produkt investiční životní pojištění. Na trhu je mnoho rozličných produktů životního pojištění a jeho modifikací, poradíme Vám jak si správně vybrat a na co si dát pozor.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je produkt určen především pro klienty, kteří chtějí zabezpečit své rodiny a blízké v případě tragické události, která by je mohla postihnout. Rizikové pojištění Vám i Vaší rodině přinese aspoň trošku jistoty v dnešní turbulentní době. Během každodenních starostí se Vám může přihodit spousta neočekávaných věcí a bohužel i takové, které mohou Váš klidný život obrátit naruby. Tento produkt Vám a hlavně Vaší rodině, pomůže zmírnit dopady takovýchto případných problémů. Žádné pojištění na světě nezabrání případné nehodě nebo úrazu, ale má prostředky, jak tyto nepříjemnosti přestát bez následných nepříjemností např. finančních problémů. Tento produkt se také často používá jako záruka pro banku v případě žádosti o úvěr nebo hypotéku. U některých pojišťoven se také setkáte s produktem stejného mechanismu a charakteru s názvem úvěrové životní pojištění – jde o případ účelové životní pojistky určené pouze pro potřeby získání úvěru. Vzhledem k tomu, že s rizikovým životním pojištěním není spojeno žádné spoření, pojistné je několikanásobně nižší, než u produktů kapitálového nebo investičního charakteru. Veškeré zaplacené pojistné jde na krytí pojistné události, jinými slovy rizikové pojištění nemá sjednanou žádnou cílovou částku pro vyplacení v případě dožití – pojistné plnění pak o to efektivněji řeší problémy Vaší rodiny. Tento druh pojištění ovšem nelze odečíst od daňového základu tak jak je tomu u kapitálového a investičního životního pojištění.

V některých pojišťovnách máte také možnost základní pojištění pro případ smrti rozšířit o tzv. zproštění od placení pojistného. Jedná se o druh pojištění, jehož pojistnou událostí je ve většině případů přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému a nebo v některých případech dlouhodobá pracovní neschopnost. Pak v případě pojistné události je pojistník osvobozen od placení pojistného. Pojistnou ochranu si dále můžete u většiny ústavů rozšířit formou připojištění o další rizika, především plnou invaliditu, úraz nebo vážné onemocnění vyžadující pracovní omezení či nákladné léčení. Pojišťovny také nabízejí rizikové pojištění pro dvojice. Tento typ často využívají rodinní příslušníci a nebo obchodní partneři.

Výši Pojistné částky je možno sjednat dvěma způsoby:

 • Konstantní pojistná částka – výše měsíční platby se nemění během doby trvání pojištění. Tato volba je vhodná v případě potřeby získání stále stejně vysoké pojistné ochrany (např. zajištění finančně závislých osob)
 • Lineárně klesající pojistná částka – výše měsíční platby postupně klesá. Tento způsob je vhodný např. pro finanční zabezpečení rodiny v případě splácení úvěru. Stejně tak jako dluh rodiny se každým rokem snižuje, tak se každým měsícem o stejnou část může snižovat počáteční pojistná částka a tím také pojistné. V případě smrti v průběhu trvání pojištění je vyplacena pojistná částka platná k datu úmrtí a ta je pak dostačující ke krytí závazků rodiny

Varianty vyplacení pojistného plnění:

 • Jednorázově ke dni pojistné události oprávněným osobám
 • Výplatou důchodu – jde o obdobu vdovského či sirotčího důchodu. V případě úmrtí pojištěné osoby v průběhu trvání pojištění je oprávněným osobám až do sjednaného konce pojištění vyplácen důchod v předem stanovených dávkách

Výhody investičního pojištění:

 • Vysoké krytí rizik – pojištění nabízí maximální pojistnou ochranu pro případ tragických událostí
 • Finanční nenáročnost – pojištění zajišťuje Vaší ochranu za minimální finanční náklady
 • Jistota – rozsah omezení a výluk je zanedbatelný v porovnání s klasickým úrazovým pojištěním
 • Bezstarostnost – pojištěním lze zajistit své finanční závazky (hypotéky, úvěry)

Cena pojištění závisí na mnoha faktorech, především pak na pojistné částce, věku a pohlaví pojištěného, délce trvání pojištění, zdravotním stavu pojištěného a přístupu jednotlivých pojišťoven k rizikovosti různých chorob, někdy taktéž na i na úrokové míře zajišťovaného úvěru.

Přestože seznam výluk a omezení není u pojišťoven velký jsou případy, na které je třeba upozornit. Nejběžnější výlukou je sebevražda, kdy pojišťovny do určitého horizontu 2 až 5ti let, záleží na konkrétním pojišťovacím ústavu, většinou nevyplatí nic a nebo tak zvané odbytné. Trvá-li pojištění déle než uvedený limit, nebývá obvykle pojištění omezeno až na výjimky kdy některé pojišťovny vyplatí jen polovinu pojistné částky a nebo odbytné. Dalšími běžnými výlukami jsou válečné události a různé vnitrostátní nepokoje. Některé pojišťovny pak mají na seznamu taktéž např. příčinu smrti radioaktivním zářením nebo nukleární katastrofou, a nebo výluky pro posádku letadla nebo pro řidiče účastnící se motoristických závodů, v řidších případech to může být teroristický útok a nebo extrémní sporty a jiné. Některé pojišťovny také berou v úvahu delší pobyty v zahraničí. Pojišťovací ústavy mohou také uplatnit v některých případech snížení pojistné plnění maximálně však o polovinu, zároveň nemůže klesnout pod aktuální rezervu pojištění nebo odbytného. Jedná se o situace související se spácháním trestného činu nebo způsobení těžké újmy na zdraví nebo smrti jinému.

Proč a jak životní pojištění uzavřít?

K uzavření životního pojištění by každý měl přistupovat zodpovědně. Předně se musíte zamyslet nad svou finanční situací a to i s ohledem na vývoj do budoucna, nad svými zdravotními riziky a do jaké míry jsou na Vás závislí členové rodiny v případě, že by se s Vámi něco stalo. Je pochopitelné, že nejvíce peněz máte možnost naspořit a zhodnotit v době, kdy finanční zajištění nepotřebujete a navíc v této době je pro Vás zároveň aktuální pojištění vybraných životních rizik. Až se již bude blížit doba, kdy začnete přemýšlet z čeho budete žít v důchodě, nebudete mít už takové možnosti ve výběru výhodného produktu a schopnosti naspořit představovanou částku. Pojištění je pro starší lidi dražší a dokonce klienta ve špatném zdravotním stavu mohou pojišťovny odmítnout, přičemž špatným zdravotním jsou myšleny běžné civilizační choroby typu cukrovka a nebo nemoci oběhového systému. I když pojištění potřebujete jen účelově pro získaní hypotéky, leasingu a nebo jiného úvěru, je vhodné se nad výběrem trochu zamyslet, jelikož je třeba si uvědomit, že se můžete dostat do situace, kdy nebudete schopni úvěr splácet a toto pojištění může být jediným způsob, který Vám zachrání střechu nad hlavou. Než špatně vybrané životní pojištění je lepší nemít žádné životní pojištění. Pokud Vám produkt nepřinese potřebný užitek v situacích, ve kterých potřebujete, jde jen o zbytečné vyhazováním peněz. Nejvhodnější produkt nebude asi vždy nejlevnější produkt, ale budete mít jistotu, že své peníze investujete správným směrem. FT finance Vám pomůže se zorientovat v nepřeberném množství produktů životního pojištění jejich výhod a nevýhod a najde pro Vás nejoptimálnější řešení, tak aby plnilo vhodně svou funkci po celou dobu pojištění.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pojistný produkt, který Vás chrání před následky a důsledky úrazů a zranění. Výplata pojistného plnění tedy přímo souvisí se vznikem úrazu. Úrazové pojištění přinese do Vašeho života aspoň trošku jistoty v dnešní uspěchané době. Niko si nepřeje dostat se do statistik smutných případů, ale jak se říká: „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“ a Váš klidný život může být najednou vzhůru nohama. Úrazové pojištění Vám a hlavně Vaší rodině, pomůže zmírnit dopady Vašich neočekávaných problémů. Žádné pojištění na světě nezabrání případné nehodě nebo úrazu, ale má prostředky, jak tyto nepříjemnosti přestát pokud možno tak, aby Vaše životní úroveň zůstala zachována. Úrazové pojištění lze sjednat samostatně nebo jako doplněk k životnímu pojištění, které máte uzavřeno. Obvykle pojišťovny rozlišují mezi úrazovým pojištěním dětí a úrazovým pojištěním pro dospělé, které bývá často omezeno určitou věkovou hranicí.

Pojistit se lze obvykle na následující pojistná rizika:

 • Tělesné poškození způsobené úrazem – pojišťovny vyplatí plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky
 • Trvalé následky úrazu – stane-li se úraz, který zanechá trvalé následky, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovacích tabulek odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu po jejich ustálení
 • Smrt následkem úrazu – v případě, že nastane smrt následkem úrazu, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu
 • Trvalou invaliditu následkem úrazu
 • Denní odškodné pro případ léčení úrazu – zde je důležitý počet dnů pracovní neschopnosti. U pojišťoven existují maximální délky léčby, v případě že se zraněný léčí déle než je maximální limit, pojišťovna mu vyplatí dávky jen do výše sjednaného limitu
 • Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu – v případě pobytu v nemocnici pojišťovna za každý den pobytu v důsledku úrazu vyplatí sjednanou denní dávku

Pojišťovny nabízejí různou kombinaci pojistných rizik a možností připojištění. Každá pojišťovna má pak mírně odlišnou definici, co je chápáno jako úraz a co jsou trvalé následky. V případě denního odškodného jsou pak pojišťovny, které pojistné plnění vážou na neschopenku a nebo takové, které chápou pracovní neschopnost jiným způsobem. Obvykle si sami můžete zvolit na jakou hodnotu si vybraná rizika pojistíte. Od toho se také odvíjí základní cena pojistného, které je dále ovlivněno faktory jako jsou míra rizikovosti vykonávaného zaměstnání, další mimopracovní a nebo sportovní činnosti pojištěného. Pojišťovny samozřejmě nabízejí různé výhodné balíčky například v souvislosti se životním a nebo penzijním připojištěním a dále různé slevy a bonusy v případech skupinového pojištění například celé rodiny. FT finance Vám pomůže najít vhodný úrazový program pojištění pro dospělé, děti, rodiny i zaměstnance dle životního stylu a potřeb.