Životní pojištění nabízí soubor prostředků pro zajištění finanční jistotyv případě nepředvídatelných událostí pro pojištěného člověka i pro jeho rodinu. Rozsah pojistné ochrany, stejně jako výše případného zhodnocení úspor, záleží na tom, jaký druh životního pojištění si zvolíte. Pokud požadujete rovnoměrně rozložení rizik a spoření s garancí je zde kapitálové životní pojištění. Některé pojišťovny nabízejí také důchodové životní pojištění , které plní obdobnou funkci. Pokud Vám jde hlavně o obavu se ztráty životní úrovně jak Vaší tak celé rodiny v důsledku nepředvídatelných událostí, pak je vhodným produktem rizikové životní pojištění. Obdobou tohoto pojištění je pak úvěrové životní pojištění určené speciálně potřeby získání úvěru. V případě, že je pro Vás prioritou, aby Vaše peníze co nejslušněji vydělávali a přitom mít možnost dostat se kdykoliv ke svým úsporám, pak nejspíš využijete produkt investiční životní pojištění. Na trhu je mnoho rozličných produktů životního pojištění a jeho modifikací, poradíme Vám jak si správně vybrat a na co si dát pozor.

Kapitálové životní pojištění

Nabízí pojistnou ochranu pro případ smrti a dožití a zároveň Vaše vložené prostředky zhodnocuje. Vytváříte si tedy vlastní úspory po celou dobu trvání pojištění. Tento produkt má význam si sjednat zejména v době svého ekonomicky aktivního života, kdy kombinace pojištění+spořením je nejaktuálnější. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná a nebo si můžete vybrat různou výši pojistné částky pro případ smrti a zvlášť pro případ dožití. Pokud bychom porovnávali další dostupné produkty na trhu v rámci životních pojištění zjistíme, že kapitálové životní pojištění má výhodu v tom smyslu, že klientům garantuje zhodnocení vložených prostředků, které jsou zaručeny i v případě, kdy pojišťovna během roku neuskuteční svůj plánovaný hospodářský výsledek (vyhláška č. 458/2006 Sb.).

Výhody produktu:

 • Jasná cílová pojistná částka – po uplynutí pojistné doby pojišťovna vyplatí pojistnou částku přímo pojištěnému a nebo z této částky vyplácí doživotní důchod, což se týká především varianty důchodového životního pojištění
 • Ochrana celé rodiny – v případě smrti je pojistná částka vyplacena oprávněné osobě
 • Daňové úlevy – pojistné lze odečíst z daňového základu, můžete si ho tak snížit o 12 000,- Kč
 • Jistota stejné životní úrovně – pokud se dostanete do invalidního důchodu, splátky za Vás platí pojišťovna
 • Přizpůsobivost státní ekonomice – většina pojišťoven nabízí zvyšování pojistné částky a pojistného na míře inflace

Další výhodou kapitálového životního pojištění je možnost rozšíření pojistného rozsahu o následující připojištění dle potřeb klienta:

 • Připojištění pro případ závažných onemocnění
 • Připojištění pro případ přiznání plného invalidního důchodu úrazové připojištění
 • Připojištění pobytu v nemocnici
 • Zproštění od placení pojistného – pojistitel se zaváže platit pojištěnému v případě uznaného invalidního důchodu
 • Připojištění pro případ ušlého výdělku při pracovní neschopnosti

Pojišťovny mají ve svých podmínkách různé možnosti a služby navíc a také výnosovost není stejná. U některých pojišťoven dokonce nad rámec platebních prázdnin máte možnost mimořádných úložek a výběrů peněz. Zvolení správného životní pojištění je tedy věc velmi individuální.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je produkt určen především pro klienty, kteří chtějí zabezpečit své rodiny a blízké v případě tragické události, která by je mohla postihnout. Rizikové pojištění Vám i Vaší rodině přinese aspoň trošku jistoty v dnešní turbulentní době. Během každodenních starostí se Vám může přihodit spousta neočekávaných věcí a bohužel i takové, které mohou Váš klidný život obrátit naruby. Tento produkt Vám a hlavně Vaší rodině, pomůže zmírnit dopady takovýchto případných problémů. Žádné pojištění na světě nezabrání případné nehodě nebo úrazu, ale má prostředky, jak tyto nepříjemnosti přestát bez následných nepříjemností např. finančních problémů. Tento produkt se také často používá jako záruka pro banku v případě žádosti o úvěr nebo hypotéku. U některých pojišťoven se také setkáte s produktem stejného mechanismu a charakteru s názvem úvěrové životní pojištění – jde o případ účelové životní pojistky určené pouze pro potřeby získání úvěru. Vzhledem k tomu, že s rizikovým životním pojištěním není spojeno žádné spoření, pojistné je několikanásobně nižší, než u produktů kapitálového nebo investičního charakteru. Veškeré zaplacené pojistné jde na krytí pojistné události, jinými slovy rizikové pojištění nemá sjednanou žádnou cílovou částku pro vyplacení v případě dožití – pojistné plnění pak o to efektivněji řeší problémy Vaší rodiny. Tento druh pojištění ovšem nelze odečíst od daňového základu tak jak je tomu u kapitálového a investičního životního pojištění.

V některých pojišťovnách máte také možnost základní pojištění pro případ smrti rozšířit o tzv. zproštění od placení pojistného. Jedná se o druh pojištění, jehož pojistnou událostí je ve většině případů přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému a nebo v některých případech dlouhodobá pracovní neschopnost. Pak v případě pojistné události je pojistník osvobozen od placení pojistného. Pojistnou ochranu si dále můžete u většiny ústavů rozšířit formou připojištění o další rizika, především plnou invaliditu, úraz nebo vážné onemocnění vyžadující pracovní omezení či nákladné léčení. Pojišťovny také nabízejí rizikové pojištění pro dvojice. Tento typ často využívají rodinní příslušníci a nebo obchodní partneři.

Výši Pojistné částky je možno sjednat dvěma způsoby:

 • Konstantní pojistná částka – výše měsíční platby se nemění během doby trvání pojištění. Tato volba je vhodná v případě potřeby získání stále stejně vysoké pojistné ochrany (např. zajištění finančně závislých osob)
 • Lineárně klesající pojistná částka – výše měsíční platby postupně klesá. Tento způsob je vhodný např. pro finanční zabezpečení rodiny v případě splácení úvěru. Stejně tak jako dluh rodiny se každým rokem snižuje, tak se každým měsícem o stejnou část může snižovat počáteční pojistná částka a tím také pojistné. V případě smrti v průběhu trvání pojištění je vyplacena pojistná částka platná k datu úmrtí a ta je pak dostačující ke krytí závazků rodiny

Varianty vyplacení pojistného plnění:

 • Jednorázově ke dni pojistné události oprávněným osobám
 • Výplatou důchodu – jde o obdobu vdovského či sirotčího důchodu. V případě úmrtí pojištěné osoby v průběhu trvání pojištění je oprávněným osobám až do sjednaného konce pojištění vyplácen důchod v předem stanovených dávkách

Výhody investičního pojištění:

 • Vysoké krytí rizik – pojištění nabízí maximální pojistnou ochranu pro případ tragických událostí
 • Finanční nenáročnost – pojištění zajišťuje Vaší ochranu za minimální finanční náklady
 • Jistota – rozsah omezení a výluk je zanedbatelný v porovnání s klasickým úrazovým pojištěním
 • Bezstarostnost – pojištěním lze zajistit své finanční závazky (hypotéky, úvěry)

Cena pojištění závisí na mnoha faktorech, především pak na pojistné částce, věku a pohlaví pojištěného, délce trvání pojištění, zdravotním stavu pojištěného a přístupu jednotlivých pojišťoven k rizikovosti různých chorob, někdy taktéž na i na úrokové míře zajišťovaného úvěru.

Přestože seznam výluk a omezení není u pojišťoven velký jsou případy, na které je třeba upozornit. Nejběžnější výlukou je sebevražda, kdy pojišťovny do určitého horizontu 2 až 5ti let, záleží na konkrétním pojišťovacím ústavu, většinou nevyplatí nic a nebo tak zvané odbytné. Trvá-li pojištění déle než uvedený limit, nebývá obvykle pojištění omezeno až na výjimky kdy některé pojišťovny vyplatí jen polovinu pojistné částky a nebo odbytné. Dalšími běžnými výlukami jsou válečné události a různé vnitrostátní nepokoje. Některé pojišťovny pak mají na seznamu taktéž např. příčinu smrti radioaktivním zářením nebo nukleární katastrofou, a nebo výluky pro posádku letadla nebo pro řidiče účastnící se motoristických závodů, v řidších případech to může být teroristický útok a nebo extrémní sporty a jiné. Některé pojišťovny také berou v úvahu delší pobyty v zahraničí. Pojišťovací ústavy mohou také uplatnit v některých případech snížení pojistné plnění maximálně však o polovinu, zároveň nemůže klesnout pod aktuální rezervu pojištění nebo odbytného. Jedná se o situace související se spácháním trestného činu nebo způsobení těžké újmy na zdraví nebo smrti jinému.

Investiční životní pojištění

Je novější druh životního pojištění, určený pro osoby, které se chtějí chránit před riziky nepředvídatelných událostí, ale kladou důraz na co možno nejvyšší výnos z uložených peněz, přičemž riziko takové investice je téměř nulové. Tento produkt určitě stojí za zvážení, jelikož jeho koncepce je pro klienta více průhledná než u běžného důchodového nebo kapitálového životního pojištění. Pojištění je tvořeno tzv. složkami spoření, investiční výnosy a rizikové pojistné – v případě, že se chcete pojistit i na smrt (není podmínkou produktu). S investičním životním pojištěním se můžete osobně podílet na rozhodování kam uložené peníze investovat. Peníze, které zasíláte do pojišťovny jsou rozděleny na dvě skupiny první jde na krytí rizik a druhá část peněz slouží k Vámi zvoleným investicím. Tyto peníze jsou přeměněny na jednotky a následně si vy, jako majitel, vyberete do jakých fondů Vám jsou tyto jednotky umístěny. Většinou se také můžete v průběhu trvání smlouvy rozhodnout o poměru mezi pojištěním a investicí. Rozhodnete-li se pro vysokou garantovanou pojistnou částku, bude velká část splátek určena na zabezpečení životního pojištění. Zvolíte-li naopak nižší garantovanou pojistnou částku, zvýšíte tím investiční charakter uzavřeného pojištění. S tímto produktem jen Vy můžete rozhodovat jak se s Vašimi finančními prostředky nakládá. V čase ukončení smlouvy obdržíte přepočet podílových jednotek na peníze za aktuální cenu. V případě smrti pojištěné osoby pojišťovna vyplatí pojistnou částku a aktuální hodnotu podílových jednotek dědicům.

Výhody investičního pojištění:

 • Výnosnost – část pojistného tvoří spořící složku, která je stále zhodnocována. Na konci trvání pojištění Vám bude vyplacená částka navýšena o veškeré zisky z investic
 • Daňové výhody – možnost odečíst si z daňového základu až 12 000 Kč ročně za platby
 • Sami rozhodujete o tom, do kterého podílového fondu chcete investovat
 • Flexibilita – můžete jednoduše během trvání smlouvy měnit různé parametry: poměr mezi složkou pojištění a spoření určené pro investování, přidávat či odebírat různá připojištění
 • Nezávaznost – můžete měnit pojistnou dobu, výši pojistné částky dle momentální situace, provádět mimořádné vklady a výběry (odkupy) v průběhu trvání smlouvy
 • Komplexní pojistná ochrana – je vždy nabízeno mnoho různých připojištění, přičemž v případě pojistné události musí pojišťovna plnit ve výši garantované částky
 • Bezstarostnost – pojištěním lze zajistit i své finanční závazky (hypotéky, úvěry)

Pojišťovny používají pro zhodnocování peněž různé typy a druhy fondů. Co se týče spektra nabídky pojistných rizik, je taktéž jen na pojišťovně, která rizika hradí a jaké má pro ně podmínky. Jednotlivé pojišťovny mohou mít různý přístup k nástrojům flexibility a také mohou u určitých produktů požadovat vyšší minimální roční pojistné. Jsou na trhu také různé produkty pro děti, kterými jim pak můžete zabezpečit vzdělání a nebo jiné životní investice.

Proč a jak životní pojištění uzavřít?

K uzavření životního pojištění by každý měl přistupovat zodpovědně. Předně se musíte zamyslet nad svou finanční situací a to i s ohledem na vývoj do budoucna, nad svými zdravotními riziky a do jaké míry jsou na Vás závislí členové rodiny v případě, že by se s Vámi něco stalo. Je pochopitelné, že nejvíce peněz máte možnost naspořit a zhodnotit v době, kdy finanční zajištění nepotřebujete a navíc v této době je pro Vás zároveň aktuální pojištění vybraných životních rizik. Až se již bude blížit doba, kdy začnete přemýšlet z čeho budete žít v důchodě, nebudete mít už takové možnosti ve výběru výhodného produktu a schopnosti naspořit představovanou částku. Pojištění je pro starší lidi dražší a dokonce klienta ve špatném zdravotním stavu mohou pojišťovny odmítnout, přičemž špatným zdravotním jsou myšleny běžné civilizační choroby typu cukrovka a nebo nemoci oběhového systému. I když pojištění potřebujete jen účelově pro získaní hypotéky, leasingu a nebo jiného úvěru, je vhodné se nad výběrem trochu zamyslet, jelikož je třeba si uvědomit, že se můžete dostat do situace, kdy nebudete schopni úvěr splácet a toto pojištění může být jediným způsob, který Vám zachrání střechu nad hlavou. Než špatně vybrané životní pojištění je lepší nemít žádné životní pojištění. Pokud Vám produkt nepřinese potřebný užitek v situacích, ve kterých potřebujete, jde jen o zbytečné vyhazováním peněz. Nejvhodnější produkt nebude asi vždy nejlevnější produkt, ale budete mít jistotu, že své peníze investujete správným směrem a že se Vám vrátí „i s úroky“. FT makléřská Vám pomůže se zorientovat v nepřeberném množství produktů životního pojištění jejich výhod a nevýhod a najde pro Vás nejoptimálnější řešení, tak aby plnilo vhodně svou funkci po celou dobu pojištění.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz