Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli je produkt, který ochrání zaměstnance a zaměstnavatele před případnými spory, které jsou vyvolané nechtěnou škodou způsobenou zaměstnancem svému zaměstnavateli v souvislosti s výkonem jeho práce. Pojištění odpovědnosti je vhodné pro lidi, kteří při práci používají drahou kancelářskou, měřící nebo výrobní techniku a zařízení včetně firemního vozu, dále pak pro zaměstnance, kteří mohou svou duševní činností způsobit společnosti nějakou škodu.

Proč pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli uzavírat?

V případech nechtěných a nepřímo zaviněných škod stanovuje zákoník práce v § 172 a §175 maximální výši částky, kterou může zaměstnavatel po pracovníkovi požadovat, na 4,5násobek měsíčního hrubého příjmu. Při dnešním průměrném platu to je kolem 100 000,- korun a více. V případě odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů (nástrojů, ochranných pracovních prostředků, výpočetní techniku, mobilní telefon a jiných podobných předmětů) a v případě odpovědnosti za schodek, náhrada škody není limitována a zaměstnanec je povinen ji uhradit v plné výši. Pro stanovení výše škody se vychází z obecné ceny předmětu v době jeho ztráty. V případě odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, se podíl náhrady určí jednotlivým pracovníkům dle poměru jejich mezd, přičemž plat vedoucího se započítává ve dvojnásobné výši. Pokud takto určenými podíly není celá škoda zaplacená, zbytek škody je povinen uhradit vedoucí a jeho zástupce.

Pojištění odpovědnosti Vás tedy chrání v případě všech škod, které způsobíte zaměstnavateli při výkonu zaměstnání. Pojištění lze kategorizovat do následujících skupin rizik:

  • Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování
  • Obecná odpovědnost (škody způsobené z nedbalosti nebo nepřímo zaviněné)
  • Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
  • Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

Pojištění může sjednat jak zaměstnanec tak zaměstnavatel. Pojistná plnění se většinou sjednávají dle výdělku zaměstnance a to ve výší plnění 4,5 násobku zaměstnancova platu. Roční pojištění přijde na několik set korun. Některé pojišťovny se zaměřují jen na vybrané skupiny rizik a nebo mají různé výluky a to jsou poměrně dlouhé seznamy. V určitých případech je pak vyžadováno připojištění například pro odpovědnost za škodu způsobenou na firemních vozech. Na cenu pojistky pak má vliv především rizikovost povolání, územní platnost (ČR, Evropa, nebo další státy), vybraný limit pojistného plnění a výše spoluúčasti. Pojišťovny mají odlišný přistup k definování, zda je profese riziková či nikoliv. Některé pojišťovny povolání dle rizikovosti vůbec nerozlišují, jiné mají dlouhé seznamy pracovních zařazení. U těch, které rizikovost povolání rozlišují, je pak ve většině případů jako nerizikovější uveden řidič z povolání. Pro každého se však dá najít na současném trhu ten správný produkt za rozumnou cenou. FT makléřská Vám vytvoří nabídku dle charakteru Vašeho zaměstnání a způsobu používání firemního majetku, tak aby byla kryta právě ta rizika, které jsou ve Vašem případě pravděpodobná.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz