Pojištění odpovědnosti za vadu výrobku je určeno pro všechny výrobce, jak finálních výrobků tak také polotovarů, ale také dovozce a dodavatelé výrobků, kteří za škodu způsobenou vadou výrobku na základě právního předpisu odpovídají. To se zároveň často týká dovozců výrobků se zemí, kde jen těžko a nebo komplikovaně budete nárokovat případné náklady, které jste v souvislosti s odškodněním museli vynaložit. Pojištění tedy chrání jak výrobce či dodavatele tak spotřebitele před důsledky způsobenými vadou výrobku. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem je upravena zákonem č. 59/1998 Sb., který chrání spotřebitele při postupu uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vadným výrobkem tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.

Charakteristika vadného výrobku:

 • Vadou výrobku se rozumí taková vada, která použitím výrobku způsobí jiné osobě nebo subjektu škodu a to na životě, zdraví nebo na věci jiné, než je vadný výrobek
 • Výrobek se považuje za vadný, jestliže jeho užití nezaručuje z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat
 • Termínem vada výrobku se označuje i vada vykonané práce, která se projeví po jejím předání
 • Pojištění nekryje klasické reklamace a nenahrazuje výrobci pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění obvykle kryje:

 • Škoda na životě a zdraví
 • Škody na majetku
 • Náklady na právní ochranu pojištěného
 • Náklady vynaložené na právní zastupování poškozeného
 • Náklady na expertní posudek
 • Náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby

Obvykle lze připojistit dle konkrétní nabídky dané pojišťovny následující rizika:

 • Škody a náklady vzniklé v důsledku stažení výrobku z trhu, z důvodů nesplnění požadavků na bezpečnost výrobku
 • Škody vzniklé následkem kontaminace a stažením výrobku z trhu (určeno především pro potravinářský, farmaceutický, kosmetický a tabákový průmysl)

Účelem tohoto pojištění je minimalizovat škody, které mohou vzniknout konečnému spotřebiteli v důsledku vady výrobku, za kterou výrobce nebo prodejce odpovídá podle příslušných právních předpisů. Čeští spotřebitelé získávají postupně vyšší právní povědomí a tím také narůstá počet uplatněných nároků na náhradu škody. Vadné výrobky jsou pro výrobce obecně velkou hrozbou jelikož nejde jen o škody , které způsobí spotřebiteli, ale především znamenají poškození dobrého jména značky, což mnohdy může být pro firmu škoda nevyčíslitelně vysoká. Náklady na stažení výrobků z trhu znamenají pak pro výrobce či dovozce výrazné finanční škody. Pojištěním sice nelze předejít vzniku škody, ale pomůže Vám minimalizovat její dopady jak na finanční zdraví firmy, tak na prestiž značky. Pojištění odpovědnosti za vadu výrobku je velmi individuální záležitost vyžadující profesionální a kvalifikovaný přístup. Pojištění lze sjednat jak individuální smlouvou, tak v rámci jiných produktů nabízejících komplexní odpovědnostní ochranu, které pak skýtají různé výhody. Lze taktéž sjednat rozšířenou územní platnost a jiné připojištění dle Vašich požadavků. FT makléřská pro Vás vypracuje individuální nabídky dle charakteru Vašeho podnikání a výrobků, za které nesete zodpovědnost, tak aby efektivně chránila Vás i Vaše spotřebitele.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz