Pojištění plodin a zvířat je produkt chránící zemědělce před neočekávanými událostmi a s nimi spojenými finančními ztrátami. Všeobecně zemědělská rizika jsou specifickou oblastí podnikání, na které se váží i specifická rizika. Každá pojišťovna, která tato rizika pojišťuje, vytvořila speciální produkty, které představují dostatečnou ochranu pojištěného před případnými škodami. U většiny pojistitelů můžeme tento produkt rozdělit na následující předměty pojištění:

Pojištění plodin

 

Pojištění se nejčastěji sjednává na běžné zemědělské plodiny jako obilniny, vinnou révu, námelové žito apod., ale také okrasné rostliny a jiné. Produkt kryje škody nastalé na zemědělských plodinách a to především v důsledku krupobití, záplav, vichřic, požárů atd., a dále se u vybraných plodin může vztahovat i na škody vyzimováním a jarními mrazy. Připojistit lze také skleníky a fóliovníky včetně pěstovaných kultur v nich.

Pojištění zvířat

Tento produkt se sjednává opět na běžná hospodářská a užitková zvířata jako jsou skot, prasata, ovce, kozy, drůbež. Lze sjednat pojištění i pro vejce v líhních a jednodenní drůbež, dále pak pro kožešinová zvířata, králíky, ryby, včely, koně, psy, kočky nebo chovy divokých zvířat na farmách jako jsou jeleni, daňci, mufloni či kamzíci, pštrosy a jiné například méně obvyklé nebo exotické chovy. Pojištění obvykle kryje škody jak hromadného charakteru tak i jednotlivé související s uhynutím, nutným utracením, zvířat. Připojistit si obvyklé můžete neinfekční nemoc, úraz a porodní škody nebo zmetání

Lze rovněž sjednat pojištění koní určených k práci i závodních, pro případ uhynutí nebo nutného utracení v důsledku úrazu koně při tréninku, závodu, rekreační jízdě nebo při práci. Připojisti lze taktéž odcizení koně.

Pojištění lesů

Pojištění kryje škody především v důsledku požáru a dále v důsledku krupobití, záplav, vichřic, sesuvem půdy apod.. Pojištění se u lesů určuje dle hodnoty lesních produktů, které stanovuje program dle vyhlášky o oceňování trvalých porostů.

Specifická pojištění dle požadavků klienta

Pojišťovny obvykle stanovují pojistnou částku dohodou v určitém reálném rozmezí aktuálních tržních cen pojištěných zvířat a hektarovém výnosu u plodin. Cena pojištění se odvíjí od dohodnutého pojistného plnění, vybraných rizik a zvolené spoluúčasti. V závislosti na průběhu pojistného období nabízejí pojišťovny zajímavé slevy na další období. Pojištění plodin, zvířat a lesů si můžete sjednat jednotlivou smlouvou a nebo využit některý z nabízených komplexních produktů zahrnující ostatní zemědělská rizika dle Vaší potřeby. Takovýmto řešením výrazně snížíte administrativu a získáte výrazné slevyFT makléřská pro Vás připraví nabídky, které budou sestavené speciálně pro Vaše potřeby, tak aby Vás ochránily před reálně hrozícími riziky za odpovídající cenu.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz