Pojištění odpovědnosti zasilatele je určeno podnikatelům, kteří provozují zasílatelskou činnost na základě platného živnostenského oprávnění. Odpovědnost zasilatele za vzniklou škodu v souvislosti s jeho činností je stanovená právním předpisem. Jde o ochranu rizik v případech, kdy Vy jste jako zasílatel odpovědný za škodu na věci vzniklou při obstarávání přepravy věci prostřednictví různých přepravců. Pojišťovny rozlišují pravé a nepravé zasilatele a dále je člení na vnitrostátní, mezinárodní a operátora multimodální přepravy (vystavování FIATA konosamentu). Na trhu si lze vybrat z různých teritoriálních balíčků, které se nejčastěji člení na Českou republiku, Evropu, Celý svět bez USA a Kanady a Celý svět .

Pojištění odpovědnosti zasilatele kryje následující škody, které zasilatel způsobí příkazci:

  • Škodu na věci poškozením, zničením nebo pohřešováním
  • Odpovědnost za finanční škodu
  • Náklady nutné k právní ochraně pojištěného na uplatněné nároky na vzniklé škody
  • Škody na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví)

Pojišťovací ústavy mají ve svých podmínkách různé limity a výluky a taktéž výhody jako například může být poskytnutí náhrady přiměřených a účelných nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících škod. Dále pojišťovny nabízejí různé druhy připojištění jako například náhrady smluvních pokut a penále za prodlení, pojištění věcí užívaných či převzatých pojištěným a nebo náhradu nákladů na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vynaložených zdravotní pojišťovnou. FT makléřská Vám připraví nejvhodnější nabídky dle bližší specifikace vašeho druhu podnikání a analýzy Vašich rizik s ohledem na smluvní dopravce a Vaší klientelu.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz