Pojištění profesní odpovědnosti chrání podnikatele a osoby vykonávající služby a profese, vyžadující určité odborné znalosti a zkušenosti, především před dopady finančních škod způsobené jinému subjektu. Z velké části se jedná o činností upravené zvláštními zákony, jejichž poskytování je podmíněno splněním mnoha předpokladů týkající se nečastěji odborného vzdělání a pravidel, za jakých okolností může být činnost provozována. Nedílnou součástí obvyklé bývá stanovení odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s takto vykonávanou činností, nejedná se přitom jen o škody způsobené na zdraví a majetku, ale především finanční škody způsobené chybným postupem poskytovatele služby. Vzhledem k vysokým požadavkům na profesionalitu a k značné náročnosti a složitosti takovýchto profesí, nelze omyly či přehlednutí vyloučit jak ze strany oprávněné osoby tak jeho zaměstnanců.

 

Jedná se především o profese v oborech, pro které je pojištění odpovědnosti povinné:

 • Právo: advokáti, notáři, dražebnící, správci konkurzní podstaty, soudní exekutoři, a insolvenční správci
 • Finance: auditoři, daňoví poradci, pojišťovací agenti, pojišťovací makléři, samostatní likvidátoři pojistných událostí, osoby poskytující investiční služby, oceňovatelé majetku, Zdravotnictví jako jsou: lékaři, stomatologové a lékárníci, dále veterinární lékaři, zadavatelé klinického hodnocení zdravotnického prostředku či humánního nebo veterinárního léčiva a poskytovatelé jak státních tak nestátních zdravotnických zařízení
 • Dále zde patří profese: autorizovaní architekti, inženýři a technici, energetičtí auditoři, patentoví zástupci, myslivci, osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí a osoby pracující ve zkušebnictví
 • Jsou další odborné profese, pro které je pojištění odpovědnosti nepovinné ale vhodné jako jsou: účetní, likvidátoři, projektanti, osoby zabývající se poradenstvím v oblasti marketingu, reklamní a propagační činností či PR aktivitami, osoby poskytující personální poradenství, poskytovatelé internetových služeb a informačních technologií, rozhodci, soudní znalci a odhadci, tlumočníci a překladatelé a nebo zeměměřiči a další
 • Vodohospodářské společnosti
 • Dopravci nebezpečných chemických a jiných látek
 • Dodavatele energii
 • Dodavatele sanačních prací
 • Investoři do pozemků a nemovitosti

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na škody vzniklé v souvislosti s poskytováním definovaných odborných služeb, k jejichž vykonávání je pojištěný oprávněn na základě platných právních předpisů. Jsou to:

 • Finanční škody způsobené poškozenému v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem a to jak konáním tak i opomenutím
 • Právní podpora pojištěného a náklady spojené s právním zastoupením ve věci žaloby proti pojištěnému pro údajné porušení povinností plynoucích z profesní odpovědnosti
 • Pojistná ochrana je většinou poskytnuta do Vámi zvoleného limitu a Vámi zvoleném regionu (ČR, Evropa, USA a další)
 • Je také možnost sjednat si i tzv. udržovací pojištění, které se vztahuje na škody, které byly zjištěny po ukončení jejich aktivní činnosti

Obvykle je možno se připojistit na následující rizika:

 • Porušením povinností před uzavřením pojistné smlouvy
 • Odpovědnost převzatá nad rámec daný platnou legislativou nebo převzaté smluvně
 • Škody na životě a zdraví
 • Ztráta či poškození majetku
 • Úmyslné protiprávní jednání (obvykle manažerů firmy)
 • Škody plynoucí s platební neschopností pojištěného
 • Škody, které pojištěný způsobí mateřské, dceřiné nebo přidružené společnosti zákazníka či jiným blízkým subjektům (např. rodině)
 • Nároky uplatněné podle cizího právního řádu, který profesní odpovědnost chápe odlišným způsobem než česká legislativa (např. USA nebo Kanada)
 • V některých případech také škody vzniklé v souvislosti s válečným konfliktem nebo občanskými nepokoji

Každá pojišťovna má samozřejmě ve svých podmínkách definované výluky, které v tomto případě dají rozdělit do dvou skupin:

 • Škody, které jsou obecně vyjmuty vesměs ze všech pojistných produktu jako jsou válečné události, masové demonstrace a nepokoje nebo terorismus
 • Škody, které jsou nepojistitelné z důvodu příliš vysokého rizika pro danou pojišťovnu

Jednou z největších výhod pojištění profesní odpovědnosti jsou vysoké limity pojistného plnění, které nejsou běžné u ostatních odpovědnostních produktů. Uvědomujeme si důležitost tohoto druhu pojištění, které může být jedním z důležitých pilířů, na kterých stojí Vaše profesní činnost. Pojištění profesní odpovědnosti nechrání jen Vás proti nárokům na odškodnění, ale především Vaše klienty, kteří se na Vás obracejí s důvěrou. S tímto pojištěním se z Vás stává skutečný profesionál, který si uvědomuje důležitost a zodpovědnost své profese. FT makléřská Vám doporučí nejvhodnější variantu pojistné ochrany, tak aby kryla Vaše individuální možná rizika v odpovídající výši. Součástí našich služeb je taktéž správa pojistné smlouvy a pomoc při řešení pojistných událostí.

Obraťte se na našeho makléře pro analýzu vašich rizik a potřeb se zpracováním optimální nabídky právě pro Vás. osobni.makler@ft-group.cz